1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden onder de volgende termen het volgende verstaan:

Dienstverlener: WaardWeb, gevestigd te lepelaar 7, 3263BG Oud-Beijerland ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90368436.
Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan WaardWeb opdracht heeft gegeven tot het leveren van diensten.
Overeenkomst: Elke afspraak of overeenkomst tussen WaardWeb en Opdrachtgever, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, evenals alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens WaardWeb.

3. Voorbehoud van recht op samenwerking

Dienstverlener behoudt zich te allen tijde het recht voor om naar eigen goeddunken te beslissen of het een samenwerking aangaat met een potentiële opdrachtgever. WaardWeb kan, zonder verplicht te zijn tot het verstrekken van enige reden, besluiten niet over te gaan tot het sluiten van een overeenkomst of het aanbieden van diensten.

4. Beëindiging van samenwerking

Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de samenwerking met een Opdrachtgever te beëindigen indien zich omstandigheden voordoen die de voortzetting van de overeenkomst redelijkerwijs onmogelijk maken of indien er anderszins omstandigheden zijn die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet kan worden gevergd.

WaardWeb zal bij een dergelijke beslissing tot beëindiging van de samenwerking, dit ten minste één maand voor de beoogde beëindigingsdatum schriftelijk mededelen aan de Opdrachtgever. WaardWeb verbindt zich ertoe om in goed overleg met de Opdrachtgever te bepalen of een langere periode voor de stopzetting van de werkzaamheden noodzakelijk is, afhankelijk van de aard en omvang van het lopende project en de reeds gemaakte vorderingen.

In het geval van beëindiging van de samenwerking zal WaardWeb zorgen voor een ordentelijke overdracht van reeds voltooide werkzaamheden en zal, indien van toepassing, assistentie verlenen bij het overdragen van het project aan een andere partij, mits dit redelijkerwijs van WaardWeb kan worden verwacht. Eventuele kosten verbonden aan de overdracht zullen in overleg met de Opdrachtgever worden vastgesteld.

5. Betalingsvoorwaarden

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door WaardWeb aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

6. Sancties bij uitblijven van betaling

Indien de Opdrachtgever de verschuldigde betalingen voor de geleverde diensten door WaardWeb niet binnen de overeengekomen betalingstermijn voldoet, en deze nalatigheid niet binnen een redelijke termijn na een schriftelijke herinnering door WaardWeb wordt hersteld, behoudt WaardWeb zich het recht voor om als sanctie de toegang tot, of de functionaliteit van, de betreffende website of online dienst tijdelijk op te schorten of volledig offline te halen.

Deze maatregel zal enkel worden toegepast als laatste redmiddel, nadat WaardWeb voldoende pogingen heeft ondernomen om de situatie in overleg met de Opdrachtgever op te lossen. WaardWeb zal de Opdrachtgever duidelijk informeren over deze mogelijke consequentie bij het uitblijven van betaling.

7. Wijzigingen

WaardWeb behoudt zich het voorrecht om deze algemene voorwaarden ten alle tijden te wijzigen.

Contact opnemen met WaardWeb

Wat leuk dat je contact wil opnemen met WaardWeb. Wij staan klaar voor al je vragen.